پروژه ها آمار و مدل سازی

 

 

 

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

استفاده از اینترنت در مدارس

نظر سنجی در مورد سن ازدواج در دختران و پسران

مقایسه آمار زندانیان در چند کشور جهان

موانع ادامه تحصیل دختران ایران از نظر دانش آموزان دبیرستانی

پروژه آماری امید به اینده

پروژه آمار و مدل سازی فاصله خانه و مدرسه

بررسي سن ازدواج پسران و دختران

مقایسه نمرات ریاضی در نوبت صبح و عصر

مهاجرت روستائیان به شهر

مقایسه نمرات تاریخ و ریاضی

اعتیاد در ایران

پروژه آماری باروری

مقایسه نمراتادبیات و ریاضی

علل افت تحصيلي

مقایسه سرعت و قیمت اینترنت در ایران و چند کشور

مقایسه سرعت و قیمت اینترنت در ایران و چند کشور

آمار طلاق بین سال های 85 تا 89 در استان ..

بررسی میزان مطالعه دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

پرسشنامه های روان شناسی و مهارت های رشدی

 

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

پرسشنامه عوامل اجتماعی بیماری های روانی (افسردگی)

پرسشنامه برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی

پرسشنامه فرهنگ جوانان وقشر بندی:رابطه قشر بندی وپایگاه اجتماعی با سلیقه موسیقیایی جوانان

پرسشنامه تقدیر گرایی وعوامل تاریخی . اجتماعی . سیاسی . فرهنگی و اقتصادی موثر بر آن

پرسشنامه جامعه شناختی تصویر زن در ایران

پرسشنامه اثرات اجتماعی بازی های کامپیوتری بر دانش آموزان

پرسشنامه تاثیر عوامل اجتماعی (خانواده -گروه همسالان ودر ملائ عام و منظر عام بودن)بر نحوه پوشش دختران

پرسشنامه عوامل موثر بر چگونگیگذراندن کارمندان بانک

پرسشنامه شیوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان

پرسشنامه چگونگی گذراندناوقات فراغت دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد

پرسشنامه چگونگی گذراندن اوقات فراغت کارکنان اداره

پرسشنامه عوامل تاریخی ساختی موثر بر رشد واسطه گری

پرسشنامه خرده فرهنگ دهقانی در مناطق روستایی

پرسشنامه عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری وقشر اجتماعی

پرسشنامه جنبش دانشجویی در دو دهه اخیر

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان

پرسشنامه انگیزه های مهاجرت و عشایر

پرسشنامه تفاوت رفتار بیماری در کارکنان زن ومرد

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر میزان اگاهی تاریخی نوجوانان

پرسشنامه اموزش وامید به تحرک اجتماعی

پرسشنامه ساختار شغلی وتحرک اجتماعی

پرسشنامه انتظارات فرزندان از پدر

پرسشنامه وضعیت ومشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار

پرسشنامه پیامد های اشتغال برای زنان شاغل وفرزندان انها

پرسشنامه عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه به زنان در خانواده ها

پرسشنامه وضعیت خشونت نسبت به زنان

پرسشنامه نقش وجایگاه زن در خانواده درحال گذار در ایران

پرسشنامه طبقه اجتماعی خانواده وتاثیر ان بر روابط اجتماعی زن وشوهر

پرسشنامه عوامل موثر بر همسر گزینی

پرسشنامه تغییر قدرت در خانواده

پرسشنامه ساختار توزیع قدرت در خانواده ها

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی موثر بر بالارفتن سن ازدواج جوانان

پرسشنامه پدیده های فرزند خواهی وارزش هاش مثبت ومنفی کودکان ببرای وادین

پرسشنامه نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان

پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی

پرسشنامه پایگاه اجتماعی وعوامل اموزشی بر میزان مشارکت دانش اموزان در فعالیت ها

پرسشنامه تشکیل صنفی ومشارکت اجنماعی

پرسشنامه عوامل موثربر مشارکت زنان روستایی در تشکل های اقتصادی اجتماعی

پرسشنامه عوامل موثر بر میزا مشارکت دانش اموزان

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش اموزان درفعالیت های فوق بر نامه

پرسشنامه تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان در فعالیت های عمرانی

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت ورفتار اجتماعی کارگران

پرسشنامه روابط اجتماعی خانوارهای شهری

پرسشنامه روابط اجتماعی خانوار های شهری2

پرسشنامه درک عدالت در میان جوانان

پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی به اشغال کنندگان پایگاه های اجتماعی درون دانشکده علوم اجتماعی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر خودپنداری وعملکرد تحصیلی دانش اموزان

پرسشنامه مقایسه نظام ارزش هاسی پدران وپسران وعوامل موثر بران

پرسشنامه ساختار اولویت های ارزشی دانشجویان

پرسشنامه بررسی سلسله مراتب ارزشی پدران وپسران وعامل موثر بر ان

پرسشنامه تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش اموزان بر جهت گیری ارزشی انها

پرسشنامه تغییر ارزشی وویدئو پژوهشی مقایسه ای محدود در دو گروه از افراد ویدئو دار و فاقد ویدئو

پرسشنامه علل افت تحصیلی دانشجویان

پرسشنامه رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحبان مشاغل علمی -تخصصی بارشته تحصیلی خود انها

پرسشنامه تاثیر قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه تاثیرات منفی فقر در وضعیت تحصیلی دانش اموزان دختر سال های اول دبیرستان

پرسشنامه رابطه بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی وعملکرد تحصیلیدانش اموزان سال چهارم

پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان مدارس غیر انتفاعی

پرسشنامه تاثیر قشر اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بر پایه برخی متغیر های اقتصادی - اجتماعی وفرهنگی

پرسشنامه برخی عوامل اجتماعی وروانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان دبیرستانی

عوامل موثر بر انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین بر اساس موقعیت اقتصادی واجتماعی خانواده ها

پرسشنامه عوامل اقتصادی -اجتماعی مرتبط با اگاهی سازمانی کارکنان اموزش وپرورش

پرسشنامه مطالعه تطبیقی اثرات روابط غیر رسمی کارکنان دانشگاه بر کارایی دانشگاه

پرسشنامه اثر تشکل های صنفی درشکل گیری اخلاق حرفه ای رانندگان برون شهری

پرسشنامه عوامل موثر بر فعالیت های پژوهشی

پرسشنامه عملکرد گروه های برنامه ساز صدای جمهوری اسلامی ایران (بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ومیزان عملکرد گروه های برنامه ساز)

پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی جهاد دانشگاهی

پرسشنامه عوامل موثر بر کارایی دبیران در تدریس

پرسشنامه میزان وجدان کار کارکنان سازمان جهاد سازندگی

پرسشنامه نگرش کشاورزان به یکپارچه سازی اراضی

پرسشنامه عوامل موثر بر عام گرایی

پرسشنامه عوامل اجتماعی -اقتصادی موثر بر خرابکاری به عنوان نوعی رفتار بزهکارانه (وندالیسم )دربین دانش اموزان دبیرستانها

پرسشنامه ارتباط بین پیشینه اجتماعی -اقتصادی - حمایت اجتماعی - عزت نفس بامیزان افسردگی درمیان دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی جوانان درفعالیت های سیاسی

پرسشنامه مشارکت سیاسی وعوامل موثر بر ان (بانگاه جامعه شناختی)

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان

پرسشنامه برخی عوامل مرتبط با میزان اگاهی سیاسی معلمان

پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان

پرسشنامه تضاد خانوادگی زنان شاغل وعوامل موثر بر ان

پرسشنامه عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر ساخت قدرت در خانواده

پرسشنامه عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش اموزان

پرسشنامه جامعه شناختی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی

پرسشنامه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر بیگانگی زنان

پرسشنامه عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان 17-25 ساله

پرسشنامه عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر پرخاشگری نوجوانان پسر دبیرستانی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل اجتماعی بیماری های روانی (افسردگی)

پرسشنامه فرهنگ سیاسی دانشجویان کارشناسی ارشد

پرسشنامه تاثیر طبقه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی

پرسشنامه گونه شناسی وتبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران

پرسشنامه تاثیرات اجتماعی خانواده ومدرسه بر اگاهی مذهبی دانش اموزان

پرسشنامه رابطه طبقه بندی اجتماعی وگرایش های دینی مردم

پرسشنامه تحلیلی جامعه شناختی تغییرات اجتماعی اقلیت های دینی در ایران

پرسشنامه جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی انها

پرسشنامه عوامل فرهنگی -اجتماعی موثر بر هویت مذهبی جوانان

پرسشنامه باورها ونگرش های دینی در ارباط با فرایند نوسازی

پرسشنامه گرایش دینی دانشجویان روزانه ونقش یادگیری اجتماعی دران

پرسشنامه دینداری جوانان وعوامل موثر بر ان

پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر

مقیاس تاب آوری

پرسشنامه عوامل موثر بر حضور ومشارکت مردم در مساجد

مقياس رضايت از زندگي (SWLS)

پرسشنامه امنیت روانی

پرسشنامه عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر ساخت قدرت در خانواده

پرسشنامه یادگیری سازمانی

پرسشنامه سخت رویی کوباسا

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب

پپرسشنامه افکار خودکار

پرسشنامه مقیاس رفتار شخصی

پرسشنامه مقیاس ارزیابی باورها

پرسشنامه مقیاس تکانشوری بارات

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن - خود

پرسشنامه مقیاس نگرانی

پرسشنامه رفتار دوستانه

پرسشنامه مقیاس خود اشکار سازی بزرگسال

پرسشنامه مقیاس ترس از صمیمیت

پرسشنامه مقیاس شیوه زندگی

پرسشنامه مقیاس خشم چند بعدی

پرسشنامه مقیاس اعتماد بین شخصی

پرسشنامه مقیاس تنظیم خلق منفی

پرسشنامه مقیاس خود اثر بخشی

پرسشنامه مقیاس سخت کوشی

پرسشنامه مقیاس شکوفایی

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه مقیاس حس فناپذیری نمادین

پرسشنامه مقیاس نو دوستی

پرسشنامه مقیاس تجربه های اوج

پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان

پرسشنامه باور های خود کار آمدی شرر

پرسشنامه‏ی احساس تنهایی( UCLA )

پرسشنامه مقیاس عاطفه مثبت و منفی

پرسشنامه ترس از موفقیت گود

پرسشنامه ترس از موفقیت گود

پرسشنامه ترس از موفقیت گود

    پرسشنامه امنیت روانی

    پرسشنامه اموزش تفکر در مدارس

    پرسشنامه انگیزش شغلی

    پسشنامه انگیزه پیشرفت برنارد واینر

    پرسشنامه انگیزه پیشرفت در یادگیری

    پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

    پرسشنامه بررسی شادمانی

    پرسشنامه تصور معلمان از توفیق در تدریس

    پرسشنامه جو عاطفی خانواده

    پرسشنامه خود بازبینی

    پرسشنامه خود پنداره فضلی

    پرسشنامه خودپنداره راجرز

    پسشنامه خودپنداره بک

    پرسشنامه منبع کنترل راتر(i-e)

    پرسشنامه رضایت شغلیsignet

    پرسشنامه رضایت شغلی

    پرسشنامه سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی

    پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو

    پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

    پرسشنامه عزت نفس آیزنک

    پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

    پرسشنامه عقاید غیر منطقی ibt

    پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان

    پرسشنامه منبع کنترل نویکی ودوکansie

    پرسشنامه میزان انگیزه به تحصیل

    پرسشنامه نگرش سنج تربیتی

    پرسشنامه نگرش سنج خانواده

    پرسشنامه هیجان خواهی فرم پنجم

    پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی

    پرسشنامه شخصیتی NEO

    پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

    پرسشنامه شخصیتی آیسنک

    پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون

    آزمون تصور از خود بک

    پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

    پرسشنامه علایق شغلی - تحصیلی

    پرسشنامه سنجش نگرش تحصیلی

    پرسشنامه سنجش علایق تحصیلی

    پرسشنامه خودسنجی اضطراب SA.SR

    پرسشنامه سلامت عمومیG.H.Q

    پرسشنامه سازگاری کودکان

    پرسشنامه سازگاری دانش آموزان

    پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک

    پرسشنامه هراس

    پرسشنامه چک لیست مشکلات مونی

    پرسشنامه خودسنجی پرخاشگری

    پرسشنامه اضطراب مدرسه فیلیپس

    پرسشنامه هوش هیجانی شوت

    پرسشنامه هوش هیجانی بار -ان

    پرسشنامه خلاقیت عابدی

    پرسشنامه سنجش خلاقیت ارجمند

    پرسشنامه ذهنیت فلسفیP.M

    پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه (OHi)

    پرسشنامه تعیین سبک رهبری در مدیریت

    پرسشنامه سبک مدیریت

    پرسشنامه جو سازمانی (OCDQ)

    پرسشنامه سازگاری بل

    پرسشنامه هوش هیجانی بار ان

    پرسشنامه چند محوری بالینی میلون3

    پرسشنامه چند جنبه ای مینه سوتا

    پرسشنامه چک لیست نشانه های اختلالات روانی

    پرسشنامه سلامت عمومی

    پرسشنامه اضطراب بک

    پرسشنامه افسردگی بک

    پرسشنامه حالت-رگه اضطراب اسپیلبرگر

    پرسشنامه میزان افسردگی ،اضطراب،استرس

    پرسشنامه سبک هایدفاعی

    پرسنامه هراس اجتماعی

    رشد مهارت های شنوایی گروه سنی بدو تولد تا 3 ماهگی

    رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 4 تا 6 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی گروه سنی 7 تا 9 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی گروه سنی 10 تا 12 سال

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی گروه سنی 13 تا 15 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی گروه سنی 16 تا 18 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 19 تا 24 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 25 تا 30 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی گروه سنی 31 تا 36 ماه

    شنامه رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 37 تا 42 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 43 تا 48 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 49 تا 60 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های شنوایی در گروه سنی 61 تا 72 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی بدو تولد تا 3 ماهگی

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی درگروه سنی 4 تا 6 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 7 تا 9 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 10 تا 12 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 13 تا 15 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 16 تا 18 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 19 تا 24 ماه

    پرسشامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 25 تا 30 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 31 تا 36 ماه

    پرسشنامه رشد مهارت های زبان دریافتی در گروه سنی 37 تا 42 ماه

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

پرسشنامه های جامعه شناسی و روان شناسی

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

پرسشنامه تاثیر فرایند نوسازی بر فرهنگ پذیری جوانان

پرسشنامه تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت و رفتار اجتماعی کارگران

پرسشنامه عوامل جتماعی-اقتصادی موثر بر نظام ارزشی دانش آموزان دوره متوسطه در مقایسه والدین انها

پرسشنامه سما (سنجش میزان افسردگی)

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ

پرسشنامه مقیاس خوشکامی اسنیت - همیلتون

پرسشنامه مقیاس درجه بندی کمی اضطراب همیلتون

پرسشنامه مقیاس ناامیدی بک

پرسشنامه مقیاس های همیلتون برای درجه بندی کمی میزان افسردگی و اضطراب

پرسشنامه مقیاسهای ناخوشکامی جسمی (زیستی) و اجتماعی

پرسشنامه ناخوشکامی اجتماعی

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک - راست گریمس

پرسشنامه جامعه شناختی روابط اجتماعی خانوار های شهری

پرسشنامه عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر اسکان یافته با شیوه زندگی شهری

پرسشنامه مقایسه نظام ارزش های پسران وپدران وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی دانش آموزان بر جهت گیری ارزشی آنها

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر نابسامانی فردی (ANOMIA) دربین سر پرستان خانوار

پرسشنامه سازگاری وسایل هنجاری با اهداف ارزشی در بین سر پرستان خانوار ها

پرسشنامه مقایسه تحلیلی ارزش خانواده .مدرسه وگروه همسالان از دیدگاه دانش آموزان پسر دبیرستان ها

پرسشنامه عوامل موثر بر ارتکاب جرم .مطالعه موردی

پرسشنامه تاثیر تلویزیون ماهواره ای و اثرات آن بر فرد و جامعه

پرسشنامه شخصیت خود شیفته

پرسشنامه آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی

پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه

پرسشنامه دلبستگی مکان

پرسشنامه سنجش رغبت جان هالند

پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

پرسشنامه مجموعه شخصیت جامعه پسند

پرسشنامه هویت اجتماعی

پرسشنامه سنخ نمای مایرز- بریگز

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان ودختران آسیب دیده ودر معرض آسیب مراکز بازپروری بهزیستی

پرسشنامه چگونگی وعلل انحراف اجتماعی دختران وزنان جوان(13تا 28 ساله)

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان وجوانان

پرسشنامه عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان

پرسشنامه علل بزهکاری نوجوانان و توصیف وتبیین آن

پرسشنامه عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری نوجوانان

پرسشنامه شناخت وضعیت ومشخصات مجرمین محبوس درزندانها وتبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم آنان

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی

پرسشنامه علل وعوامل موثر بر اقدام به خودکشی زنان

پرسشنامه خودکشی وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش آموزان پسر

پرسشنامه انحراف اجتماعی:هنجار شکنی در میان دآنش آموزان دبیرستانهای پسرانه

پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن

پرسشنامه عوامل موثر بر هویت اجتماعی زنان

پرسشنامه عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر نگرش جوانان نسبت به تحصیلات دانشگاهی

پرسشنامه گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور

پرسشنامه جامعه شناختی پارامتر های ذهنی- فرهنگی زمینه ساز توسعه

پرسشنامه عوامل خانوادگی موثر بر نگرش دختران نسبت به ایفای نقش خود

پرسشنامه میزان نوگرایی(مدرنیته)دربین مدیران کارگاه های کوچک تولیدی وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش جوانان به خرده فرهنگ مذهبی وضد فرهنگ ها(رپ -هوی متال)

پرسشنامه عوامل موثر بذ نگرش دانشجویان به عدالت وآزادی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر نیازهای جوانان

فردگرایی(دربین جوانان در حال تحصیل)

پرسشنامه قشر اجتماعی وگرایش به عدالت وآزادی

پرسشنامه بررسی رضایتمندی اززندگی بعد از مهاجرت در میان گروهی از مهاجرین

پرسشنامه رضایت اجتماعی وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه میزان رضایت مردم از سازمان های اداریوعوامل موثر بر آن

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران از سرویسدهی (درمان)

پرسشنامه پیوند رابطه اجتماعی ومیزان رضایتمندی

پرسشنامه میزان احساس خوشبختی سر پرستان خانوار ها

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر خواد پنداری وعملکرد تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت از شغل (دربین معلمان راهنمایی تحصیلی و دبیرستانها)

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی زنان شاغل

پرسشنامه اثرات اجتماعی - سیاسی نمازجمعه

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی در میان دانش آموزان

پرسشنامه میزان از خود بیگانگی دانش آموزان وعوامل موثر بر آن

پرسشنامه وسواس فکری - عملی مادزلیmoci

پرسشنامه مقیاس وسواس فکری - عملی ییل براون

پرسشنامه مقیاس تأثیر اختلال وسواس فکری - عملی گزارش کودک و نوجوان

پرسشنامه احترام به نفس کودکان

پرسشنامه تأییدجویی کودکان

پرسشنامه خودپنداری کودکان

پرسشنامه خودپنداری بک

پرسشنامه مقیاس تیک حرکتی - صوتی هاپکینز

پرسشنامه بررسی مقیاس ارزیابی تیک حرکتی ، وسواس فکری - عملی و تیک صوتی

پرسشنامه مقیاس کلی سنجش شدت تیک ییل

پرسشنامه روشهای انطباق و سازگاری

پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان- فرم گزارش والدین پیرامون کودکان و نوجوانان18-4

پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان - فرم گزارش معلمین برای دانش آموزان 18-5 سال

پرسشنامه وارسی اختلالات رفتاری کودکان- فرم خودگزارشی نوجوانان 18-11 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش والدین کودکان 4-3 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش معلمین کودکان 4 - 3 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش والدین و نوجوانان 16-4 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش معلمین کودکان و نوجوانان 16 - 4 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم خودسنجی نوجوانان 16-11 سال

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش والدین کودکان 4-3 سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش معلمین کودکان 4-3 سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم گزارش والدین کودکان و نوجوانان 16-4 سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات- فرم گزارش معلمین کودکان و نوجوانان 16-4 سال (پیگیری)

پرسشنامه توانایی و مشکلات - فرم خودسنجی نوجوانان 16 -11 سال (پیگیری)

پرسشنامه فهرست وارسی نشانه تروما در کودکان

پرسشنامه فهرست وارسی نشانه تروما در کودکان - فرم A

پرسشنامه مقیاس خودگزارشی کودک آزاری

پرسشنامه سنجش اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا در کودکان و نوجوانان زیر 15 سال - فرم گزارش والدین

پرسشنامه تأثیر رویداد آسیب زا بر کودکان 16-8 سال(تجدیدنظر شده)

پرسشنامه مقیاس علایم اختلال استرس پس از رویداد آسیب زا

پرسشنامه بررسی خدمات اجتماعی ارایه شده در مناطق حادثه دیده(زیزله و سایر بلایای طبیعی)

پرسشنامه بررسی خدمات بهداشت روان در مناطق زلزله زده (فرم فرد سالم مستقر در محل)

پرسشنامه بررسی خدمات بهداشت روان در مناطق زلزله زده (فرم همراه بیمار)

پرسشنامه نیازهای ادارک شده آسیب دیدگان زلزله از دیدگاه مردم

پرسشنامه چک لیست پرخاشگری

پرسشنامه چک لیست رفتاری اختلال سلوک برای کودک

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

پرسشنامه های علوم اجتماعی و روان شناسی

 

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

پرسشنامه سنجش انظباط اجتماعی با تاکید بر هنجارهای عام و ترافیک

پرسشنامه بررسی میزان خطر پذیری دانشجویان

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تأثیر عوامل مدیریتی بر تخریب مراتع

پرسشنامه تعیین سبک رهبری

پرسشنامه تجربیات دوران کودکی موثر در افسردگی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه طراحی شغل

پرسشنامه توانایی شهودی

پرسشنامه تضاد شغل

پرسشنامه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

پرسشنامه نیمکره راست مغز شما فعال‌تر است یا چپ؟

پرسشنامه ناامیدی کودکان (کازدین و همکاران)

پرسشنامه آزمون اضطراب کتل

پرسشنامه آزمون تورنس

پرسشنامه بررسی دانش و نگرش در مورد اعتیاد و مصرف مواد مخدر

پرسشنامه تست میزان شجاعت

پرسشنامه تست چقدر عاشق همسر خود هستید

پرسشنامه شناخت شخصيت

پرسشنامه ابعاد موفقیت

پرسشنامه میزان خشونت علیه زنان

پرسشنامه آزمون تعیین میزان هیجان خواهی

پرسشنامه هویت من

پرسشنامه هویت مذهبی

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

پرسشنامه نظر خواهي از سرگروههاي آموزشي و دبيران زبان انگليسي در رابطه با كتاب زبان انگليسي دوره پيش دانشگاهي

پرسشنامه نشاط

پرسشنامه بررسی عوامل موثربراستقرارنظام مالیات برارزش افزوده درزنجیره نهایی توزیع

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه مقیاس های سلامت ذهن

پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

پرسشنامه مقياس رهبری در ورزش

پرسشنامه مقایسه مشارکت اجتماعی زنان و مردان

پرسشنامه مشارکت و انطباق پذيری سازمانی

پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان

پرسشنامه مديريت ريسک در استاديوم های فوتبال

پرسشنامه مديريت تضاد رابينز

پرسشنامه مدل تعالی الماس

پرسشنامه محيط گروهی در ورزش

پرسشنامه عوامل موثر بر جذب سپرده ها در بانك

پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش پدیده طلاق

پرسشنامه شیوه یادگیری

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان عادت به مطالعه دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان دوره راهنمایی

پرسشنامه سنجش میزان رضایتمندی همکاران از عملکرد آب و فاضلاب

پرسشنامه سنجش ميزان رضايت شغلی کارکنان نهاد های تربيت بدنی و ورزشی

پرسشنامه سنجش میزان تمایل به حجاب

پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان آگاهی مربیان از حواس کودکان

پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی

پرسشنامه سنجش مهارتهای تدریس معلمان

پرسشنامه سنجش مشارکت؛ سرمایه؛ اعتماد؛ حمایت

پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنمه

پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی

پرسشنامه سنجش عوامل جذب دانش آموزان به نمازجماعت

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان USDI

پرسشنامه ارزيابی ايمنی اماکن ورزشی سرپوشيده

پرسشنامه ارزيابي رفتاري راتر مخصوص كودكان و والدین

پرسشنامه ارزیابی سلامت روان كودكان و نوجوانان 6 تا 14 ساله ( (CSI- 4 براساس ( DSM-IV)

پرسشنامه استقلال و وابستگی شخصیتی

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگر STAI

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

پرسشنامه اولويت بندی معيار های ارزيابی تربيت بدنی دانشگاه ها از ديدگاه مديران

پرسشنامه بررسی عوامل انگيزشی و بهداشتی دبيران تربيت بدنی بر اساس نظريه هرزبرگ

پرسشنامه بررسی میزان استفاده از اینترنت و عوامل مرتبط با آن ، در بین دانشجویان

پرسشنامه خود ارزيابي سواد ديجيتالي

پرسشنامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

پرسشنامه تاثیر تبلیغ بر فروش کالا

پرسشنامه تاثیر تصاویر و رنگ در یادگیری دانش آموزان

پرسشنامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی

پرسشنامه تست ابراز وجود ASA

پرسشنامه تعارض بین فردی کارمند

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعین سبک مدیریت

پرسشنامه تعيين عوامل اصلی موثر در گرايش به ورزش همگانی و قهرمانی

پرسشنامه خشونت علیه زنان

پرسشنامه رشد پديده اعتياد به مواد مخدر

پرسشنامه رضایت از اشتغال جانبازان

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

پرسشنامه سبک های دلبستگی

پرسشنامه سطح آمادگی زيردستان مديران تربيت بدنی

پرسشنامه سنجش آموزشهای ضمن خدمت

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

پرسشنامه سنجش بوروكرات مداري

پرسشنامه سنجش بهداشت فردی

پرسشنامه سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان

پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

پرسشنامه سنجش جایگاه تربیت بدنی در دوره ابتدایی

پرسشنامه سنجش سبک مشهور تصميم گيری

پرسشنامه بلوغ اجتماعی وایلند

پرسشنامه سنجش علاقه به موسیقی سنتی

پرسشنامه موانع استفاده از امکانات کارگاهی، آزمایشگاهی، فناوری اطلاعات و روش های توانمندسازی دبیران

پرسشنامه سنجش باورهای دینی

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در یادگیری

پرسشنامه سنجش میزان مدگرایی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان مطالعه معلمان

پرسشنامه سنجش وضعیت بهداشت مدارس

پرسشنامه اضطراب و انگيزه پيشرفت هرمنس

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه مشاوره و خود کار آمدی

پرسشنامه آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

پرسشنامه بیش فعالی و بی توجهی به کودکان

پرسشنامه اختلال بیش فعالی بی توجهی گلدبرگ

پرسشنامه CBCL آخن باخن

پرسشنامه خودسنجی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی نوجوانان

پرسشنامه دروگاتیس ، لیپمن و کوری

پرسشنامه آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (بزرگسالان)

پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل

پرسشنامه آزمون شخصیتی ادوارد

پرسشنامه آزمون قضاوت اخلاقیMJT

پرسشنامه اختلالات شخصیت محور

پرسشنامه افسردگی کودکان فرم دیگران (تیشر و لانگ)

پرسشنامه بررسی نیازهای نوجوانان مقیم در شبانه روزی ها

پرسشنامه بررسی وضعیت روانی - اجتماعی کودکان در سنین دبستان

پرسشنامه چک ليست بهداشت رواني

پرسشنامه احساس غربت

پرسشنامه احساسات و افکار کودکان( ماريا کواس)

پرسشنامه اختلال بیش فعالی بی توجهی گلدبرگ

پرسشنامه ارتباط با مدرسه

پرسشنامه کاربرد آی تی در آموزش و پرورش

پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 ساله در مدرسه

پرسشنامه جو سازمانی هالپین کرافت

پرسشنامه جهاد اقتصادي

پرسشنامه چند محوري باليني ميلونMCMI-II

پرسشنامه چند محوري شخصيتي مينه سوتاMMPI

پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان

پرسشنامه خودكارآمدي كودكان در روابط بين فردي با همسالان(CSPIS)

پرسشنامه درونگرايي – برونگرايي

پرسشنامه رابطه والدين و فرزندان (فرم مربوط به فرزند)

پرسشنامه رابطه والدين و فرزندان ( فرم مربوط به مادر)

پرسشنامه طرح رفتاري B و A بورتنز

پرسشنامه علايم مرضي كودكان

پرسشنامه کفایت شخصی

پرسشنامه کودک آزاری و بی توجهی

پرسشنامه مقبوليت اجتماعي كودكان دبستاني

پرسشنامه مقیاس خودسنجیADHD بزرگسالان

پرسشنامه سابقه علايم اختلال بيش فعالي كم توجهي در كودكي CSI

پرسشنامه افسردگی کودکانCDS

پرسشنامه مقياس احساس خودكفايي كودكان

پرسشنامه مقياس پيش بيني تشخيصdps نسخه والدین

پرسشنامه مقياس پيش‌بين تشخيص لوکاس، گرين والد، ماتوو، سوليمن و فيشر

پرسشنامه مقیاس تنهایی کودکان

پرسشنامه مقياس خلق و خوي مالهوترا(MTS)

پرسشنامه مقياس درجه بندي تعامل اجتماعي از ديدگاه معلم

پرسشنامه مقياس درجه بندي مشكلات رفتاري كانرز (نمره گذاری والدین)

پرسشنامه مقياس درجه‌بندی مشکلات رفتاری کانرز نمره گذاری معلمينCPRS

پرسشنامه مقياس درجه بندي مشكلات رفتاري كانرز نمره گذاری مربی

پرسشنامه مقياس رتبه بندی تشخيص کمبود توجه

پرسشنامه مقياس نااميدي براي كودكان توسط مربي

پرسشنامه نااميدي كودكان كازدين و همكاران

پرسشنامه مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر همکاری

پرسشنامه میزان انضباط اجتماعی مردم

پرسشنامه میزان خطر پذیری در بین دانشجویان وعوامل موثر بر ان

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

پرسشنامه های روان شناسی

متن نویسه...

 

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

آزمون زمینه یابی مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت

پرسشنامه ارزيابي خلاقيت دانش آموزان توسط معلمين

پرسشنامه سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين شابين

پرسشنامه نیازهای ERG

پرسشنامه آزمون نیازهای کارکنان

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

پرسشنامه الگوهای رفتاری

پرسشنامه پذیرش تغییر شغل

پرسشنامه پیرو مؤثر

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان

پرسشنامه روابط متقابل شخصی

پرسشنامه رفتارهای پرخطر

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

پرسشنامه رهبری

پرسشنامه رهبری در کلاس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

پرسشنامه رسمی بودن سازمان

پرسشنامه رسمیت

پرسشنامه رسمیت

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی انریش

پرسشنامه سنجش به کارگیری ارزشیابی مستمر در مدارس

پرسشنامه سنجش روشهای رایج تشویق در مدارس

پرسشنامه سنجش عوامل گرایش دانش آموزان به نماز

پرسشنامه سنجش عوامل مدرسه و خانواده بر افت تحصیلی

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در مطالعه غیر درسی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش فعالیت شوراهای دانش آموزی در مدارس

پرسشنامه سنجش فعالیت شورای معلمان در مدارس

پرسشنامه سنجش میزان آشنایی دانش آموز با دعاها

پرسشنامه سنجش میزان شادی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه

پرسشنامه سنجش میزان و نوع استفاده از تلفن همراه

پرسشنامه سنجش میزان هنجارشکنی دانش آموزان

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

پرسشنامه سنجش نگرش به انجمنهای علمی

پرسشنامه مقایسه وضعيت آموزشي و مديريتي مدارس دولتي

پرسشنامه بررسی وضعیت اشتغال زنان داری تحصیلات عالی جویای کار

پرسشنامه سبک مدیریت تعارض

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری 2

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

پرسشنامه سنجش بروکرات مداری

پرسشنامه سنجش قدرت مداری

پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

پرسشنامه سنجش مرکز کنترلی

پرسشنامه سنجش میزان اعتیاد به رایانه

پرسشنامه روابط رهبر - پیرو

پرسشنامه سنجش روابط رهبر - پیرو

پرسشنامه سنجش ساختار کار

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سازگاری

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شخصیت

پرسشنامه شخصیت گونه الف و ب

پرسشنامه آزمون شخصیت آیزنک نوجوانان ایرانی

پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی NEO فرم کوتاه 60 ماده ای

پرسشنامه شناخت ارزشها

پرسشنامه شناخت سازمان

پرسشنامه شناخت شخصیت

پرسشنامه شناخت شغل

پرسشنامه شناخت تیم کاری

پرسشنامه مقیاس همدلی عاطفی

پرسشنامه مقیاس طلاق عاطفی

پرسشنامه شناسایی ارتباطات

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری

پرسشنامه شنود مؤثر

پرسشنامه استرس(جان شرمربورن)

پرسشنامه استرس (هلریجل و اسلوکوم و وودمن)

پرسشنامه بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان جویای کار

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی خشونت شوهران علیه زنان

پرسشنامه عوامل موثر بر معیارهای همسر گزینی در دانشجویان

پرسشنامه طبقه اجتماعی خانواده و تاثیر آن بر روابط زن و شوهر

پرسشنامه بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده

پرسشنامه عوامل جامعه شناختی بالا رفتن سن ازدواج

پرسشنامه علل و عوامل موثر در سپردن سالمندان به آسایشگاه

پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی

پرسشنامه انگیزه های روانی ، اجتماعی مشارکت دانشجویان

پرسشنامه عوامل مشارکت اجتماعی زنان

پرسشنامه تشکل صنفی و مشارکت اجتماعی

پرسشنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه

پرسشنامه انسجام اجتماعی و مشارکت روستائیان

پرسشنامه مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر همکاری

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

پرسشنامه ها1

متن نوی

 

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

پرسشنامه هویت ملی و مذهبی

پرسشنامه ارزش های میان فردی گوردن

پرسشنامه اعتیاد

پرسشنامه آزمون خوش بینی (جهت گیری زندگی)

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان

پرسشنامه بررسی میزان آشنائی معلمان ابتدائی با مهارتهای شغلی خود

پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه سبک فرزندپروری

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری (محیط خانوادگی)

پرسشنامه نظم جویی هیجان

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر

پرسشنامه عوامل موثر بر استفاده دبیران مدارس متوسطه شهر ...از رسانه های آموزشی

پرسشنامه سبک هویت

پرسشنامه سلامت معنوی

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تأثیر رسانه ها بر هویت ملی جوانان

پرسشنامه تجارب و عواطف آکسفورد - لیورپول

پرسشنامه وضعیت مهاجرت قشر تحصیلکرده

پرسشنامه آداب موفقیت

پرسشنامه افسردگی بک (فرم بلند)

پرسشنامه عملیات مدیریت

پرسشنامه ارزش

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی

پرسشنامه 13 سوالی افسردگی بک (فرم کوتاه)

پرسشنامه عنوان بررسی و اولویت بندی عوامل ایجاد فشار عصبی در مدیران

پرسشنامه امنیت اجتماعی

پرسشنامه فعالیت فیزیکی

پرسشنامه سلامت عمومی

پرسشنامه طلاق

پرسشنامه هویت مذهبی

پرسشنامه فعالیت ورزشی

پرسشنامه علل اعتیاد دانش آموزان

پرسشنامه هوش هیجانی شوت

پرسشنامه ارزیابی استرس

پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد

پرسشنامه ارزیابی مسیر تلقی

پرسشنامه اثربخشی گروهی

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران

پرسشنامه عوامل مؤثر در اعتیاد مردان

پرسشنامه آزمون mmpi (فرم کوتاه)

پرسشنامه بررسی تأثیر آموزش بر اگاهی و نگرش جوانان در خصوص اعتیاد به مواد مخدر

پرسشنامه بررسی و شناسایی عوامل و موانع ایجاد نشاط در مدارس

پرسشنامه بررسی موانع پذیرش زنان در پست های کارشناسی و مدیریت میانی در سازمان آموزش و پرورش

پرسشنامه بررسی میزان اعتماد اجتماعی افراد بالای 20 سال به پلیس

پرسشنامه بررسی پایگاه اجتماعی اقتصادی معلولین

پرسشنامه بهبود تیم

پرسشنامه درگیری شغلی ( مشارکت کاری )

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

پرسشنامه انتظار

پرسشنامه انتظار از شغل

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(58 سوالی)

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت(30 سوالی)

پرسشنامه فرهنگ کلاس

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه غنی سازی شغل

پرسشنامه قدرت حرفه ای

پرسشنامه قدرت ریسک

پرسشنامه قدرتمندسازی دیگران

پرسشنامه هدفگذاری

پرسشنامه حل مسئله

پرسشنامه حل تضاد

پرسشنامه جامعه پذیری

پرسشنامه جو سازمانی

پرسشنامه جمله های ناتمام راتر

پرسشنامه جمله های ناتمام ساکس

پرسشنامه کارآفرینی

پرسشنامه کار گروهی

پرسشنامه خلاقیت

پرسشنامه خویشتن شناسی

پرسشنامه خودشناسی

LCPپرسشنامه

پرسشنامه مفهوم خویشتن بک

پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد

پرسشنامه مفروضات مدیریتی

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

پرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش آموزان

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت

پرسشنامه موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای

مقیاس اضطراب شیهان

مقیاس عشق

مقیاس خودپنداره راجرز

مقیاس کنترل درونی - بیرونی راتر

مقیاس سنجش افکار خودکشی بک

پرسشنامه میزان پیچیدگی ساختار سازمان

پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد

پرسشنامه میزان سیاسی بودن سازمان

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه مدیریت تضاد

پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه آزمون مکعب های کهس

پرسشنامه موفقیت/ارتقاء

پرسشنامه میزان تمرکز سازمانی

پرسشنامه نگرش اقتضایی

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

پرسشنامه نیاز

پرسشنامه نیازها

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

سه...پایان نامه ها

متن نویسه...

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

پایان نامه ّبررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و نوع تخلفات رانندگی

پایان نامه سهم تربيت‌بدني و ورزش در گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهرستان .docسهم تربيت‌بدني و ورزش در گذران اوقات فر

پایان نامه بررسی نگرش معلمان ودانش آموزان نسبت به تشویق وتنبیه

پایان نامه شناسایی منابع کسب آگاهی زنان باردار از مراقبت های دوران بارداری

پایان نامه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ( IT و ICT) در فرایند یادهی و یادگیری

پایان نامه مشارکت و معاونت در جرم در حقوق جزای ایران

پایان نامه آسیب شناسی شرکت کولاک غرب(پرسیکا) با استفاده از معیارهای مدل الماس تعالی

پایان نامه میزان رضایت دانشجویان از برنامه های اوقات فراغت

پایان نامه بررسی افکار خودکش در دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها

پایان نامه نقش اخلاق و عرفان در نظام سیاسی اسلام از دیدگاه شهید مطهری

پایان نامه بررسي اثر زایمان سزارین بر بیش فعالی در کودکان شهر

پایان نامه سلامت روانی معلمان

پایان نامه رابطه سرمایه اجتماعی و آسیب های اجتماعی

پایان نامه تفاوتهاي‌ بيولوژيك‌ زن‌ و مرد

پایان نامه تعیین راهکارهای مناسب برای اجرای کامل و صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی توزیع

پایان نامه تعیین تأثیرماساژدست وپا بردرد بعدازسزارین

پایان نامه تاثیرسبك مديريت بر موفقيت و شيوه مطلوب خدمات بــــراي كاركنان در سازمان

پایان نامه تحقیق میزان مسئولیت پذیری در دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی

پایان نامه تحليل مسير عوامل مؤثر بر استفاده دبيران مدارس متوسطه شهر ايلام از رسانه‌هاي آموزشي

پایان نامه رابطه شادکامی و سلامت روان در دانشجویان پیام نور

پایان نامه تأثير تماس اجتماعي با دانش‌آموزان عقب‌مانده‌ي ذهني آموزش‌پذيري

پایان نامه سنجش میزان اثر بخشی برون سپاری فعالیت ها ی اداره پست

پایان نامه مقایسه هویت در دانشجویان و طلاب

پایان نامه استراتژیهای ورود به بازار جهانی

پایان نامه رابطه ميزان اضطراب بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر مقطع پيش‌دانشگاهي

پایان نامه بررسی میزان استفاده از اینترنت و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه تاثیر بازیهای رایانه ای بر پرخاشگری دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران

پایان نامه تاثیر بازیهای رایانه ایی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر

پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه بررسي ارتباط بين بازده دارائيها و بازده سهام با مديريت نقدينگي

پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی در شهرستان

پایان نامه بررسي رابطه تاب آوری و سلامت روان با آسیب پذیری در برابر سوء مصرف مواد در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر

پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و منابع تامین مالی بانک ملت

پایان نامه بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان به امر تحقیق و پژوهش

پایان نامه بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده در سال1390

پایان نامه بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري اينترنتي توسط مشتريان در سيستم بانكي كشور

پایان نامه بررسی مقایسه خود کار آمدی و دلبستگی شغلی معلمان ابتدایی و دبیران دبیرستان در سطح شهرستان

پایان نامه بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و هویت دینی در کاربران دختران شهر

پایان نامه بررسی هفت عامل در افت تحصیلی دانش آموزان

پایان نامه آیا وضعیت موجود مدارس غیر انتفاعی شهر ........ با انتظارات کارکنان و دانش آموزان همخوانی دارد

پایان نامه اصول و روش های آموزش مفاهیم دینی به کودکان

پایان نامه بررسي ارتباط بين بازده داراييهاي و بازده سهام

پایان نامه بررسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس كودكان دختر و پسر

پایان نامه بررسی رابطه توزیع در آمد و رشد اقتصادی

پایان نامه بررسی تاثیر ماهواره بر هویت دینی جوانان شهرستان

پایان نامه بررسی جاذبه های گردشگری شهرستان ایلام

پایان نامه بررسی جاذبه های گردشگری شهرستان ایلام

پایان نامه بررسی جاذبه های گردشگری شهرستان ایلام

پایان نامه بررسی رابطه بین پایگاه هویت و سخت روئی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر

پایان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني

پایان نامه بررسی سلامت روانی معلمان زن دوره ابتدایی شهرستان ...در سال تحصیلی

پایان نامه بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد

پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر در ایجاد خشونت علیه زنان در شهر

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی و نحوه مديريت کار کنان در سازمان زندانهای استان

پایان نامه بررسی میزان تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر مشارکت سیاسی دانشحویان

پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی

پایان نامه اتانازی

پایان نامه بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی اعمال و رفتار نوجوانانی که با بازیهای کامپیوتری ارتباط داشته اند ، نسبت به دانش آموزان پایه چهارم و پنجم پسر مقطع ابتدایی

پایان نامه بررسی افکار خودکش در دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی تاثیر مشاوره فردی و گروهی بر پیشرفت دانش آموزان

پایان نامه بررسي رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغيرهاي جمعيت‌شناختي با مصرف سيگار در بين دانشجويان دانشگاه علمی و کاربردی زندانهای.doc

پایان نامه بررسي رابطه منبع كنترل ( دروني- بروني) با عزت نفس

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و وسواس

پایان نامه شناسایی عوامل تاثیر گذار در نپذیرفتن پوشش و حجاب اسلامی

پایان نامه شناسایی موانع و مشکلات موجود برای اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده

پایان نامه علل و عوامل طلاق

پایان نامه تاثیر آموزش مهارت حل مسئله در کاهش شدت افسردگی و افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان

پایان نامه تأثير تماس اجتماعي با دانش‌آموزان عقب‌مانده‌ي ذهني آموزش‌پذيري

پایان نامه بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان

پایان نامه نقش انگیزه کارکنان برای انجام وظایف و همسویی اهداف فردی با اهداف سازمانی در موقعیت سازمان

پایان نامه تحليل رابطةعوامل شغلي باتعهد سازماني بر اساس مدل ويژگي هاي شغلي

پایان نامه کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن در رضایت مندی مشتری

پایان نامه بررسی راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر شهرستان

پایان نامه بررسی میزان اضطراب و افسردگی در میان معلمان مدارس استثنایی و عادی شهر

پایان نامه تجارت الکترونیک و پرداخت های آنلاین

پایان نامه بررسي جامعه شناختي تاثير رسانه هاي جمعي بر هويت ملي جوانان ( مطالعه موردي شهر

پایان نامه بررسی مشاغل خانگی در دانشگاه پیام نور با نگاه به دانشجویان پسر

پایان نامه بررسی رابطه شیوه های مقابله و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه شبکه های مش

پایان نامه ساختمان های فلزی و روش اجرای آن

پایان نامه بررسی رابطه بین نوع سبک دلبستگی و روان رنجوری در مردان متاهل دانشگاه پیام نور

پایان نامه مقایسه ی ویژگی های شخصیتی اعضای فعال انجمن های علمی و ادبی دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت محصولات مطالعه موردی شرکت های شهرک صنعتی شهرستان

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثربخشی آن از دید ذی نفعان

پایان نامه بررسی رابطه سازش‌یافتگی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان

پایان نامه مقايسه ي ميزان ابراز وجود (قاطعيت ) بين دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه پیام نور

پایان نامه مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش

پایان نامه مقایسه سلامت روان و استرس در مادران باردار و غیر باردار

پایان نامه بررسی نقش زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیک در اقتصادهای توسعه یافته و گذار: یک مطالعه تطبیقی

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده بر کیفیت رابطه مشتریان

پایان نامه توسعه بازاریابی با استفاده از فرآیند سیستماتیکی

پایان نامه نقش فرهنگ مناطق بر میزان استفاده مشتریان دستگاه های کارت خوان

پایان نامه بررسی دلایل ورشکستگی بنگاههای زود بازده در شهرک صنعتی

پایان نامه بررسي علل عدم پرداخت بموقع ماليات توسط شهروندان ایلامی ازنظر كارشناسان مالياتي

پایان نامه کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

نویسه جدید وبلاگ

 

 

 

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

نویسه جدید وبلاگ

 

 

 

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

لطفا برای خرید به صفحه اصلی www.kavoshp.com  رفته راهنمای خرید را حتما مطالعه فرمائید بعضی از محصولات به علت حجم بالا پس از" خرید موفق بصورت آنلاین یا واریز به حساب" با ایمیل ارسال می شوند . تلفن پاسخگویی  ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب

 

 

نویسه جدید وبلاگ

متن نویسه...

خرید آنلاین پرسشنامه ها ، پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد ، پروژه آمار و مدل سازی دبیرستان و مقالات به سایت www.kavoshp.com بروید


گزارش تخلف
بعدی